Stichting Rotary Uitvoering in en Interactie met de Gemeenschap

logo-rotary-groot-bilthovenStichting RUIG (Rotary Uitvoering in en Interactie met de Gemeenschap) is een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling)–stichting en verbonden aan de Rotary club ‘ Rotaryclub Groot Bilthoven’.

Krachtens de regelgeving van het rijk moet een ANBI-instelling aan verschillende eisen voldoen. Zo moeten naam, inschrijvingsnummer bij de kamer van Koophandel, de namen van de bestuursleden en de doelstelling van de stichting op een openbaar toegankelijke website worden gepubliceerd.

De Stichting RUIG werd 25 Maart 2019 opgericht vanuit de Rotaryclub Groot Bilthoven.

Het begrotingsjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

Nummer Handelsregister kamer van Koophandel: 74381229
RSIN/fiscaal nummer ANBI:  859874060
Bankrekeningnummer van de stichting: NL65 INGB 0007 2337 89

Doelstelling van de Stichting RUIG

 • De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de ruimste zin des woords en het verrichten van alle verdere handelingen, in het bijzonder het beheren van fondsen, voor de uitvoering casu quo verwezenlijking van de door de Rotaryclub Groot Bilthoven, daaronder begrepen een van haar organen, (mede) geïnitieerde en/of (mede) georganiseerde serviceprojecten die specifiek het algemeen belang raken, of die voor bedoelde uitvoering of verwezenlijking bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van serviceprojecten en het beheren van de in dat verband verworven fondsen.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst

De goede doelen worden jaarlijks vastgesteld waarbij de focus ligt op lokale doelen waarbij de stichting meerderjarig een concrete tastbare bijdrage kan leveren. Dat kunnen grote bijdrages zijn maar ook kleinere.

Bronnen van inkomsten

 • bijdragen van derden;
 • opbrengsten van bijzondere acties, zoals veilingen, benefietconcerten, sponsordiners, Act Now, enz.;
 • hetgeen door legaten of erfstellingen wordt verkregen;
 • opbrengst uit het vermogen van de stichting (rente);
 • andere baten welke aan de stichting toevallen.

Financiële verantwoordelijkheden

De stichting is recentelijk opgericht. Op deze locatie zullen in de toekomst de financiële verantwoordelijkheden worden geplaatst.

Beleidslijnen algemeen

 • Er wordt een splitsing gemaakt tussen jaarlijkse hoofddoelen en kleinere ad hoc doelen. Er wordt hierbij gestreefd naar een verhouding van 75% respectievelijk 25%. De jaarlijkse hoofddoelen worden altijd tijdens de events en sponsorwerving gecommuniceerd. Voor de overige doelen is een vrije invulling door het bestuur in afstemming met de leden van Rotary Groot Bilthoven. Jaarlijks worden de uitgaven en kosten verantwoord.
 • Voor de jaarlijkse hoofddoelen waarbij we streven naar een meerjarige verbinding, gelden de volgende criteria:
  • Lokale zichtbaarheid en aanwezigheid.
  • Herkenbaar, exclusief en doelgericht gebruik van onze sponsorbijdrage.
  • Monitoring en eventuele bijsturing bij het inzetten van onze bijdrage bij het goede doel.
  • Bij voorkeur verbondenheid van het doel met een of meerdere leden van RGB.
  • Handjes uit de mouwen bij ons hoofddoel om niet alleen geld maar ook onze groepskwaliteiten in te zetten om daadwerkelijk verschil te maken voor het goede doel.
 • Voor de overige doelen gelden de volgende criteria:
  • Eenmalige activiteiten, zoals uitstapjes met voedselbank of eenzame bejaarden worden financieel ondersteund. De organisatie van dergelijke uitstapjes zal door enkele RGB-ers worden gedaan en anderen worden uitgenodigd mee te helpen hierbij, echter geen groepsplicht om aanwezig te zijn.
  • Advisering aan goede doelen door leden, waarbij gepoogd wordt de doelen professioneel te adviseren op basis van onze collectieve expertise, ook hier een of twee initiatienemers.
  • Handjes uit de mouwen bij ons hoofddoel om niet alleen geld maar ook onze groepskwaliteiten in te zetten om daadwerkelijk verschil te maken voor het goede doel.
  • Ad-hoc sponsor verzoeken kunnen tot maximaal €1.000 per verzoek worden ondersteund.
  • Onze bijdrage aan Rotary Internationaal en Rotary Nederland goede doelen zullen per jaar maximaal €3.000 bedragen.

Jaarrekening 2019

Bekijk hier de jaarrekening over 2019.

Projecten Boekjaar 2020 en planning 2021

Helaas kon er in 2020 door het coronavirus geen fundraising plaatsvinden en zijn er dus ook geen nieuwe gelden opgehaald. De stichting heeft inmiddels wel een ruime reserve opgebouwd zodat wij toch in de gelegenheid waren om een aantal kleinere lokale goede doelen te ondersteunen. Zo heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de Prinses Maxima Manege, Steun Fonds Vluchtelingen De Bilt, Stichting Met je hart en het Studiefonds van een in Den Dolder verongelukte brandweerman. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de corona-pandemie zullen wij beslissen of er in 2021 weer een fundraising event zoals Act Now kan plaatsvinden. Tevens zullen wij samen met Rotary Groot Bilthoven een plan op stellen en keuzes maken voor de ondersteuning van de goede doelen in 2021 welke natuurlijk gebaseerd zijn op onze algemene beleidslijnen. Wij danken alle betrokkenen en donateurs en houden u natuurlijk op de hoogte.

 

Het bestuur

Bestuursleden

 • Gijs van Wijgerden (voorzitter)
 • Cees van Versendaal (penningmeester)
 • Robert Hoopman (secretaris)

Bezoldering

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap.
 • Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Contactgegevens